About

İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY // SPRING 2015-6
ID202 // 302 – INDUSTRIAL DESIGN STUDIO IV-VI
FURNITURE DESIGN STUDIO: DOMESTICITY

avşar gürpınar // adnan serbest // görkem özdemir

Description

fourniture (fr.): ‘a supply; act of furnishing’
mobile (lat.): ‘chairs, tables, etc.; household stuff; movables required or ornamental in a dwelling-place’

This studio aims for the evaluation and design of furniture in its widest sense, not as a product but as a
concept.

Furniture reveals its real possibilities of form and function when it is critically assessed as a supplier of function (fourniture) or ‘movables in a dwelling place’ (mobile), instead of archetypes such as tables, chairs, cupboards or sofas. Defining the design needs not solely from a pragmatic perspective, enables the designer to escape from categorical/paradigmatic congestions, thus by eluding the conventional rituals and easy formulas of professionalism, the physical and mental space of a more unique and unconstrained design activity could be expanded.

It is expected from students to form their projects by going beyond the conventional tools and practices, benefiting from the co-existing pre-industrial, industrial, post-industrial manufacturing methods with a holistic perspective.

The structure of the studio aims on one hand the discussion of the theoretical and historical background of the issue, and on the other the formation of an analytic, critical and/or speculative perspective, through a hands-on approach.

Thus we will explore the critical position of furniture in the domestic context, how they act as objects of function, identity, lifestyle and self-expression and are means to define everyday life through their intrinsic qualities.

Several screenings, readings, field trips and case studies as well as discussions with professionals will constitute the conceptual and intellectual background of the studio.

Objectives:
– Raising awareness and sensitivity towards context
– Ability to choose appropriate design research methods to utilize for a given brief
– Flexibility to question any given typology
– Incorporate making in the design process, not just for final presentations
– Practice structuring the project and time management
– Practice choosing and applying a variety of presentation techniques; which may include prototypes,
simulations, video and photography.


Tanım

fourniture (fr.): ‘donatı elemanı, ev eşyası’
mobile (lat.): ‘bir barınma mekanında gerekli olan ya da süs amacıyla kullanılan hareketli eşyalar’

Bu stüdyo mobilyanın bir ürün değil bir kavram olarak, en geniş anlamı ile değerlendirilmesini ve tasarlanmasını
amaçlar.

Mobilya; masa, sandalye, dolap, kanepe, koltuk gibi konvansiyonel arketipler yerine, kritik bir bakış ile ‘işlev sunucu’ (fourniture) ya da ‘hareket ettirilebilen barınma mekanı nesnesi’ (mobile) olarak ele alındığında forma ve işleve dair gerçek olasılıklarını ortaya çıkarır. Sadece faydacı bir bakış üzerinden tanımlanmayan tasarım ihtiyaçları, tasarımcının kategorik/paradigmatik sıkışmalardan kurtularak, profesyonelliğin alışılagelmiş ritüellerinden ve kolay formüllerinden kaçabilmesine, daha özgür ve özgün bir tasarlama etkinliğinin fiziksel ve düşünsel alanının genişlemesine olanak sağlar.

Öğrencilerden, konvansiyonel araç ve yöntemlerin ötesine geçerek, bütüncül bir bakış açısı ile, İstanbul’da bir arada var olabilmeye devam eden endüstri öncesi, endüstriyel ve endüstri sonrası üretim pratiklerinden faydalanan bir anlayışla projelerini şekillendirmeleri beklenmektedir.

Bir taraftan konunun teorik ve tarihsel altyapısı tartışılırken, diğer taraftan yaparak öğrenme ve geliş(tir)meyi ve bu sayede analitik, kritik ve/veya spekülatif bir yaklaşımın oluşturulmasını amaçlayan bir stüdyo yapısı kurgulanmıştır.

Hedefler:
-Bağlama yönelik farkındalık yaratmak
-Verilen bir tasarım problemine yönelik, uygun tasarım araştırma metodlarını seçmek ve uygulamak
-Tipolojileri ve kategorileri sorgulayabilmek
-Yapma eylemini tasarım süreci içerisine entegre edebilmek
-Projeyi ve zaman yönetimini kurgulayabilmek
-Çeşitli tasarım sunumu tekniklerini; prototipler, simülasyonlar, video veya fotoğraf olarak uygulayabilmek


Why choose our ap psychology homework help over others now, one thing you should know is that we are the best, not just because college paper writers we are saying it, but because it is real.